Verrijkt VWO

Verrijkt VWO

Sinds 2007 biedt het Stellingwerf College vwo+ aan. Bedoeld voor leerlingen die meer kunnen en willen binnen het vwo.  VWO+ was een schooleigen programma. Vanaf schooljaar 2016-2017 werd het door het Ministerie van OC&W mogelijk gemaakt om hier een officiële leerroute van te maken. Deze leerroute kent twee varianten: verrijkt vwo en versneld vwo.

Het Stellingwerf College mag sinds schooljaar 2016/2017 beide mogelijkheden aanbieden en was daarmee de eerste, en enige, school in het Noorden. Inmiddels zijn er meerdere scholen in Noord-Nederland die beide varianten bieden.
Wij bieden beide mogelijkheden aan in de leerroute 'verrijkt vwo'.

Het verrijkt vwo is sterk vergelijkbaar met het huidige vwo plus programma. Het is een zesjarig lesprogramma met verrijking en verdieping. Groot verschil is dat verrijkt vwo een landelijke (diploma) aanduiding is en vwo plus een schooleigen status heeft. Het versneld vwo is een vwo-programma met een vijfjarig lesprogramma. Dit programma is bedoeld voor slimme leerlingen die in een vroeg stadium al weten welke richting zij willen volgen in het vervolgonderwijs.

Het vwo verrijkt en versneld programma op het Stellingwerf College heeft als doel de bovengemiddelde getalenteerde leerlingen  in de gelegenheid te stellen om hun talent tot uitdrukking te laten komen. Maar ook om dit te stimuleren. Deze leerlingen verdienen een extra aanbod dat uitstijgt boven het aanbod van het regulier vwo.

Getalenteerde leerlingen blinken niet altijd uit op alle terreinen. De diversiteit binnen de groep maakt dat zowel het onderwijs als de begeleiding gedurende de schoolcarrière ook steeds meer op maat moet worden aangeboden. Dit is mogelijk omdat de meeste docenten veel ervaring hebben in deze vorm van onderwijs en er eigen mentoren zijn die leerlingen in deze klassen begeleiden. Waardoor het mogelijk is om excellentie te stimuleren en hoogbegaafdheid te ondersteunen gedurende de gehele schoolcarrière.

Het Stellingwerf College biedt een verrijkt route aan sinds 2007. Voor leerlingen die meer willen én meer kunnen.

De doelgroep

Verrijkt vwo: voor leerlingen die het naadje van de kous willen weten en doorvragen.

Bovengemiddeld getalenteerde leerlingen die uitgedaagd willen worden, graag hoge cijfers halen, goed willen presteren, bij de besten horen en iets willen betekenen voor de directe omgeving en voor de wereld. Deze leerlingen zijn enthousiast, hebben een analytisch denkvermogen, zijn creatief en origineel, hebben een goed doorzettingsvermogen, willen zelf dingen uitzoeken, zien verbanden tussen vakken en onderwerpen, zijn nieuwsgierig en leergierig, hebben voldoende capaciteiten, hebben een venster op de wereld (culturele en maatschappelijke belangstelling) en zijn gemotiveerd.

Versneld vwo: voor snelle denkers die recht op hun doel afgaan.

Bovengemiddeld getalenteerde leerlingen die de uitdaging niet zoeken in de algemene verdieping, maar al weten waar ze naar toe willen werken en dit sneller kunnen en willen dan de leerling in het verrijkt vwo. Deze leerlingen zijn enthousiast, hebben analytisch denkvermogen, hebben een goed doorzettingsvermogen, willen zelf dingen uitzoeken, kunnen de verantwoordelijkheid aan voor het zelfstandig leren, zijn nieuwsgierig en leergierig, hebben voldoende capaciteiten en zijn zeer gemotiveerd.

Opzet verrijkt vwo programma

In de onderbouw in één klas met extra vakken en verdieping binnen de vakken

In de onderbouw tot en met de derde klas zitten de leerlingen in één klas en volgen het reguliere vwo programma met daarnaast de vakken Filosofie en Drama. Het vak Engels dat wordt aangeboden is versterkt Engels en wordt in de bovenbouw naast het centraal eindexamen afgerond met een certificaat Cambridge English. De vakken natuurkunde, scheikunde en biologie worden in de eerste twee jaar aangeboden als het vak Science waarbij de verbanden tussen deze drie vakken een belangrijke rol spelen.

Het aanbieden van meer vakken in hetzelfde aantal uren dan de reguliere klassen vwo is mogelijk doordat de meeste vakken in minder uren worden gegeven. Getalenteerde leerlingen kunnen grotere stukken lesstof aan en hoeven minder te herhalen. Hierdoor wordt het reguliere programma van een vak in minder uren aangeboden, waardoor ruimte overblijft voor verdieping in het eigen vakgebied.

Daarnaast zijn er in de onderbouw in het eerste en tweede leerjaar vakoverstijgende projecten zoals het project rondom het ‘boek van Sidrac’ en het zelf maken van een Utopie.

In de bovenbouw iedere leerling een eigen verdiepend programma op maat.

Vanaf de vierde klas komen de leerlingen met verrijkt vwo in de reguliere klassen van het atheneum. Met uitzondering van het vak versterkt Engels, bij dit vak blijft de klas samen. We kunnen in de bovenbouw geen eigen vwo+ klas meer handhaven omdat de leerlingen allemaal hun eigen profiel kiezen. Vanaf dit punt wordt het vwo verrijkt maatwerk voor alle leerlingen.

Alle vwo verrijkt leerlingen stellen hun eigen programma samen uit een reeks van activiteiten en vakken binnen en buiten de school. Het streven is om deze activiteiten ook zoveel mogelijk binnen de reguliere schooltijd te laten plaatsvinden. Onze school is één van de weinige VO-scholen die ook in de bovenbouw een verrijkt programma aanbiedt.

---

Opzet versneld vwo programma

De leerling die kiest voor versneld vijfjarig vwo, start met enkele vakken uit het bovenbouwprogramma vóór het vierde leerjaar. Andere vakken zetten de versnelling later in. Dat geldt onder meer voor de vakken die pas vanaf de bovenbouw worden gegeven zoals Spaans of NLT. De versnelling wordt als volgt gerealiseerd:

  • De leerling heeft halverwege het derde leerjaar zijn profiel gekozen. Hierdoor kunnen vakken die geen deel uitmaken van het profiel eerder worden afgesloten. De ruimte die hierdoor ontstaat, wordt gebruikt om de profielvakken te versnellen.
  • Vanaf de derde klas wordt maatwerk geleverd. De leerling volgt onderdelen bij bepaalde vakken niet volgens het reguliere programma. Samen met de persoonlijke coach en de vakdocent wordt een versneld programma samengesteld. Deels door zelfstandig onderdelen te doorlopen, deels door lessen bij te wonen.
  • De leerling die versnelt krijgt een alternatief toetsenrooster dat waar nodig afwijkt van het reguliere toetsenrooster.


Kortom, voor de leerling die versneld vwo gaat doen, wordt maatwerk geboden, afhankelijk van profiel- en vakkenkeuze.