Schoolkosten

Schoolkosten

Schoolverzekering

Alle leerlingen zijn verzekerd tegen kosten van ongevallen tijdens schooluren, inbegrepen het gaan van huis naar school en omgekeerd.

In deze ongevallenverzekering is de wettelijke aansprakelijkheid tegenover derden niet opgenomen. Dat geldt ook voor schade aan kleding of fiets. De school adviseert zelf voor een WA-verzekering te zorgen. Bij werkweken en excursies zorgt de school voor een dekkende verzekering (uitgebreide schoolreisverzekering met inbegrip van bagageverzekering). Aan ouders wordt geadviseerd zelf een annuleringsverzekering af te sluiten. Voor uitstapjes kan gebruik gemaakt worden van een verzekeringsaanbod van de school.

De verzekerde bedragen zijn bij benadering:                  

bij overlijden    €  15.000
bij blijvende invaliditeit   €100.000
dokterskosten  €    5.000
tandartskosten   €    5.000

 

 

Het Stellingwerf College staat op de ‘witte’ lijst van scholen die verantwoord omgaan met de schoolkosten

Lesmateriaal      

Er worden geen kosten van de schoolboeken in rekening gebracht. De school ontvangt een tegemoetkoming van de overheid per leerling. Deze tegemoetkoming heeft betrekking op:

  • schoolboeken en werkboeken
  • bijbehorende cd-roms en dvd’s
  • examenbundels, project- en tabellenboeken
  • door de school zelf gereproduceerd lesmateriaal
  • licenties voor online materiaal

Boekenfonds

De school beschikt over een eigen boekenfonds. Een groot voordeel is dat de boeken niet zelf besteld hoeven te worden en de kosten veel geringer zijn dan van een zelf aan te schaffen boekenpakket. Als er voor gekozen wordt om de boeken zelf aan te schaffen, dient dit voor aanvang van het schooljaar bekend te zijn bij de school! Alle leerlingen krijgen een week voor aanvang van het schooljaar bericht waar en wanneer zij de boeken kunnen ophalen.

Kaften van boeken!

Het is aan te bevelen de boeken bij ontvangst nauwkeurig te controleren op gebreken, vervolgens te kaften en te voorzien van naam en klas. Wij verzoeken ouders er op toe te zien dat de boeken gedurende het gehele schooljaar gekaft blijven om schade te voorkomen. Klachten over afwijkingen kunnen gemeld worden bij de boekenfondsbeheerders, uiterlijk tot 1 oktober. Daarna is de boekenlijst definitief.

Om de boeken te kaften dient stevig kaftpapier te worden gebruikt. Geen rekbare boekenkaften, want de boeken zijn vaak te groot of van een afwijkend formaat voor deze kaften. Het gevolg is dat de hoeken van de boeken beschadigd raken of de rug binnen in het boek wordt beschadigd. Als boeken nat zijn geworden, kunnen leerlingen zich melden bij de boekenfondsbeheerder voor effectieve maatregelen om de schade zoveel mogelijk te beperken.

Eventuele schade aan de schoolboeken of werkboeken die binnen het schooljaar is ontstaan, dient contant te worden betaald.

 

 

 

Schoolkosten

Voor dit jaar vragen we een vrijwillige ouderbijdrage van €50 per kind. 

De school hanteert een reductieregling op de ouderbijdrage als meerdere kinderen uit één gezin staan ingeschreven. Voor het tweede kind wordt €45, voor het derde en volgende kind wordt €40 betaald. Als een leerling tussentijds overstapt, bijvoorbeeld vanwege een verhuizing, vindt een verrekening plaats. Indien de uitschrijving voor 1 december plaatsvindt wordt 50% restitutie verleend. Na 1 december wordt geen restitutie meer verleend. Bij tussentijdse inschrijving vanaf 1 december bedraagt de vrijwillige ouderbijdrage €40.

Toelichting

De school ontvangt financiële middelen van de overheid voor het basis onderwijsprogramma. Wij vinden het echter belangrijk om het onderwijsprogramma aan te vullen met tal van activiteiten die wij zinvol en wenselijk vinden voor alle leerlingen. Het betreft hier activiteiten van uiteenlopende aard: excursies, CKV-projecten en workshops, sporttoernooien, het workshopaanbod van Leren is eindeloos, de Grote Muziekavond, de schoolmusical en schoolactiviteiten waar alle leerlingen van de school aan deel kunnen nemen. Uit de bijdrage van de ouders de collectieve ongevallenverzekering betaald. Bovendien ontvangen alle leerlingen bij aanvang van het schooljaar 2 proefwerkblokken gratis.

De school houdt zich aan de gedragscode voor het voortgezet onderwijs door het bedrag van de schoolkosten zo laag mogelijk te houden. Het Stellingwerf College heeft deze gedragscode ondertekend en staat op de ‘witte’ lijst van scholen die verantwoord omgaan met de schoolkosten. Het niet of niet tijdig (kunnen) betalen van de bijdrage heeft nadrukkelijk geen consequenties voor leerlingen ten aanzien van het volgen van de lessen. De school hanteert een reductie-regeling als meerdere kinderen uit één gezin staan ingeschreven.

Leermiddelen en opleidingskosten

Voor een aantal vakken moeten de leermiddelen zelf aangeschaft worden. Hierbij valt te denken aan woordenboeken, een rekenmachine of sportschoenen. Een uitgewerkt overzicht van de nader aan te schaffen leermiddelen en betaalwijze staat opgenomen in de schoolgids.

Werkweek

Voor de leerlingen van atheneum/havo 4 en mavo, kader en basis 3 worden verschillende werkweken georganiseerd, waar leerlingen zich voor kunnen inschrijven. Het aanbod (inhoud en kosten) wordt in september bekend gemaakt.

Naast de bovengenoemde werkweken is er ook een speciaal aanbod voor thuisblijvers. Leerlingen die om moverende redenen (goedgekeurd door school) thuisblijven, doen mee met een alternatief cultureel en sportief programma in de omgeving van Oosterwolde.

De school heeft besloten om de steeds verder oplopende kosten van een werkweek aan een maximum te binden van 400 euro per leerling. Bovendien zullen (dure) vliegreizen worden gemeden. Om de kosten te spreiden, wordt aanbevolen om hiervoor vanaf het brugklasjaar te sparen. Afhankelijk van het inkomen van ouders bestaat de mogelijkheid om een financiële bijdrage aan te vragen bij de gemeente Ooststellingwerf of de Stichting Leergeld.

Bij werkweken en excursies zorgt de school voor een dekkende verzekering (uitgebreide schoolreisverzekering met inbegrip van bagageverzekering). Aan ouders wordt geadviseerd indien gewenst zelf een annuleringsverzekering af te sluiten.

 

 

 

 

Excursies

Ten behoeve van diverse vakken worden excursies georganiseerd. Vakkenexcursies worden van tevoren aan leerlingen en ouders bekend gemaakt. Bij excursies met een verplichtend karakter worden de kosten door de school betaald. Voor facultatieve excursies wordt aan de ouders een bijdrage in de kosten gevraagd.

Tegemoetkoming schoolkosten

Door een wetswijziging is de tegemoetkoming schoolkosten voor een belangrijk deel opgenomen in het kind gebonden budget. Het kind gebonden budget is een inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten van kinderen tot 18 jaar. Meestal krijgen de ouders het budget automatisch via de belastingdienst. Onder bepaalde voorwaarden kan een tegemoetkoming in de schoolkosten voor scholieren (kortweg de tegemoetkoming scholieren) ontvangen worden. Voor meer informatie wordt verwezen naar www.duo.nl of www.toeslagen.nl.

Tegemoetkoming schoolkosten via de gemeente en Stichting Leergeld 

Ouders van leerlingen tot en met 17 jaar kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming via de gemeente Ooststellingwerf. Het betreft een bijdrage in de kosten aan alle onderwijs gerelateerde uitgaven, waaronder o.a. de aanschaf van een PC, schoolbenodigdheden, kosten van schoolreisjes, excursies en andere schoolactiviteiten. Ook het lidmaatschap van sportverenigingen, kunstonderwijs, zwemles en/of sportkleding kan vergoed worden.

De bijdrage per kind is € 200. Als ouders een bijstandsuitkering krijgen en/of de bijdrage aan gemeentelijke belastingen wordt kwijtgescholden, dan wordt deze tegemoetkoming automatisch in oktober uitgekeerd. Is dit niet het geval dan kan een tegemoetkoming worden aangevraagd vanaf 1 november t/m 31 december 2022.

Naast een financiële ondersteuning via de gemeente is het ook mogelijk om een tegemoetkoming aan te vragen bij www.kindpakket.nl. In de bijlage leest u meer over de mogelijkheden die Stichting Leergeld biedt en hoe u deze stichting kunt benaderen.