Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

Het Stellingwerf College valt bestuurlijk onder Simant. De Raad van Toezicht treedt op als toezichthouder en beschikt over een aantal goedkeuringsbevoegdheden.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende vijf leden:

  • Mevr. I. Soeters, voorzitter
  • Dhr. D. Halbesma
  • Dhr. P. van Essen, vicevoorzitter
  • Dhr. D. Greven
  • Dhr. H. Nijmeijer
  •  

Met de scheiding van bestuur en toezicht wordt invulling gegeven aan de wettelijke opdracht van “Goed Onderwijsbestuur”. De code Goed Onderwijsbestuur, opgesteld door de VO-Raad, wordt onderschreven en is op onderdelen aangepast aan de situatie die voor Simant van toepassing is. 

De Raad van toezichtMet de scheiding van bestuur en toezicht wordt invulling gegeven aan de wettelijke opdracht van 'Goed Onderwijsbestuur'

 

 

Directeur-bestuurder

De bestuurlijke functie en eindverantwoordelijkheid is belegd bij de directeur-bestuurder mw. S. van der Wijk.
Zij fungeert als bevoegd gezag.

De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het strategische beleid, intern toezicht op de uitvoering van het beleid, externe contacten, uitvoering van regelingen voor medezeggenschap, klachten en in het algemeen voor het welzijn van leerlingen en personeel. Naast de verantwoordelijkheden voor de structuur- en proceskant van de organisatie is de directeur-bestuurder ook degene die het strategisch beleid vaststelt en de daarop gebaseerde concrete doelstellingen voor de onderwijssectoren.

Managementteam

Binnen de organisatie zijn door de bestuurder bevoegdheden gemandateerd aan het managementteam, het team van afdelingsleiders aangevuld met de brugklascoördinator en de hoofd ICT:

mw. M. van Loon, afdelingsleider a.i. vmbo-basis/kader en mavo
mw. R. Kootstra, afdelingsleider havo
dhr. drs. T.H. Hofland, afdelingsleider atheneum, inclusief verrijkt vwo
dhr. B. Krause, brugklascoördinator
dhr. E.P.C. Wolthuis, hoofd ICT