Privacyverklaring en responsible disclosure

Privacyverklaring

Privacyverklaring website en nieuwsbrief

Via het contactformulier op de website van het Stellingwerf College en bij aanmelding op onze nieuwsbrief worden persoonsgegevens verwerkt.  Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Deze gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en niet verstrekt aan derden, behoudens wettelijke uitzonderingen. De gegevens worden in Nederland opgeslagen en niet langer bewaard dan noodzakelijk. We verzamelen slechts die persoonsgegevens, waar u voor kiest om deze aan ons beschikbaar te stellen.

Het Stellingwerf College is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij u uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel we dit doen. Wij raden u aan dit zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in oktober 2020.

Grondslag

In het algemeen bent u niet verplicht om persoonsgegeven te verstrekken. Echter, in sommige gevallen is dit vanwege de communicatie met onderdelen van de website en de nieuwsbrief noodzakelijk. Indien u ons deze gegevens verstrekt, geeft u ons toestemming om deze gegevens te verwerken. Mocht u dit bezwaarlijk vinden, dan kunt u ons natuurlijk ook telefonisch benaderen.

Gebruik van persoonsgegevens

Als u een contactformulier op de website invult, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Wij verzamelen hiervoor uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres.

Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, of door de school aangemeld wordt omdat u ouder/verzorger bent van een leerling, dan worden de gegevens bewaard zolang u de nieuwsbrief ontvangt. U kunt zich overigens te allen tijde uitschrijven voor de nieuwsbrief middels de optie ‘uitschrijven’ welke op elke nieuwsbrief vermeld staat. Uw gegevens worden dan direct verwijderd.
Wij verzamelen hiervoor uw naam en emailadres.

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van functionele cookies om u als gebruiker van onze website in staat te stellen de functionaliteit van de website te gebruiken. Bij functionele cookies is het niet vereist om de websitebezoekers eerst om toestemming te vragen. Deze cookies bevatten elke keer dat u onze website bezoekt een ander tijdelijk nummer.

Website analyse met Google analytics

Voor de meting van webstatistieken verzamelen we met Google Analytics gegevens over het gebruik van deze website en de nieuwsbrief. Door analyse van de verzamelde gegevens kunnen beide worden verbeterd. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld.

De website is zo ingesteld dat IP-adressen automatisch worden geanonimiseerd. Hierdoor veranderd Google Analytics in een functionele cookie waar geen persoonsgegevens in zijn opgeslagen.
Wij raden u aan het Privacybeleid van Google te lezen voor meer informatie, alsook het specifieke Privacybeleid van Google Analytics. U kunt uw toestemming voor het gebruik van deze analyses intrekken door de Google Analytics Opt-out Browser Add-on te downloaden.

Sociale media

De website bevat functionaliteit om bezoekers in staat te stellen informatie te delen via sociale media, zoals Facebook. Deze sociale mediatoepassingen kunnen informatie verzamelen en gebruiken over uw gebruik van de website. Persoonsgegevens die u deelt via sociale mediatoepassingen kunnen worden gebruikt door andere gebruikers van die sociale media toepassing. Wij hebben geen invloed op, en geen verantwoordelijkheid voor, die toepassingen.

Beveiliging en bewaren van gegevens

We hanteren regels en procedures om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerd gebruik. Naar onze beste kunnen zal de toegang tot uw persoonsgegevens strikt worden beperkt tot degenen die namens het Stellingwerf College betrokken zijn bij de verlening van diensten aan u en die anderszins binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe gerechtigd zijn. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te handhaven. Ook spannen wij ons in om te waarborgen dat uw persoonsgegevens slechts worden bewaard voor zo lang die nodig zijn om diensten aan u te verlenen, dit wettelijk is toegestaan of totdat u vraagt om verwijdering van uw persoonsgegevens.

Functionaris voor de Gegevensbescherming

De school heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming aangesteld. De contactgegevens van de Functionaris voor de Gegevensbescherming staan op de website van de school. Klik hier voor deze gegevens.

Uw rechten

De privacywetgeving beschrijft duidelijk welke rechten betrokkenen hebben in relatie tot hun persoonsgegevens. Behoudens wettelijke uitzondering heeft u altijd het recht op inzage, wijziging of verwijdering van gegevens. Het Stellingwerf College heeft hiervoor een handreiking geschreven. Deze staat op de website van de school, onderdeel brochures | privacy.

Voor vragen over ons privacybeleid kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Betrokkenen kunnen een eventuele klacht indienen bij de Functionaris voor de gegevensbescherming.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Responsible Disclosure

Op het Stellingwerf College vinden wij de veiligheid van onze informatiesystemen (internet en de bijbehorende hardware en software) erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.

Als je een zwakke plek in een van onze systemen hebt gevonden dan horen wij dit graag, zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met je samenwerken om de leerlingen, medewerkers en onze systemen beter te kunnen beschermen.
Hoe we dit doen, is uitgewerkt in een responsible disclosure. Hierin staan de richtlijnen voor het melden van kwetsbaarheden en beveiligingsproblemen. De volledige tekst staat hier.