Ouderraad

Ouderraad

De ouderraad heeft als doel de belangen van de school en met name de belangen van de leerlingen op allerlei gebied zo goed mogelijk te dienen. De ouderraad vertegenwoordigt de ouders, signaleert en adviseert (on)gevraagd de schoolleiding. De ouderraad geeft advies aan de ouderraadsleden die tevens zitting hebben in de medezeggenschapsraad.

Berichten uit de ouderraad kunnen ook doorgespeeld worden aan de medezeggenschapsraad via de ouderraadsleden die daarin zitting hebben. Omgekeerd wordt relevante informatie vanuit de medezeggenschapsraad uitgewisseld met de ouderraad. De ouderraad bestaat uit ouders/verzorgers van leerlingen van het Stellingwerf College. De zittingstermijn van de ouderraadsleden is ten hoogste zes jaar.

Klankbordgroep

Eén of meerdere keren per jaar organiseert de ouderraad in samenwerking met de school een zogenaamde klankbordgroep-avond over een actueel thema. Op een openhartige wijze wordt van gedachten gewisseld met de schoolleiding, docenten en ouders. De Ouderraad bereidt in overleg met de schoolleiding de onderwerpen voor. Ouders kunnen zelf uiteraard ook onderwerpen naar voren brengen via de voorzitter van de ouderraad. Niet alleen worden schoolontwikkelingen besproken, maar ook thema’s als “Communicatie” en “Veiligheid op en rond school” zijn onderwerp van gesprek.

Samen met het schoolteam zijn krachtige uitgangspunten voor de onderwijsvisie van de school geformuleerd, waar de school vorm aan geeft. Ook ouders, vertegenwoordigt in Ouderraad en Klankbordgroep, hebben hieraan een bijdrage kunnen leveren.

Aanbevelingen vanuit de Klankbordgroep en Ouderraad zijn door de schoolleiding meegenomen bij het formuleren van schoolbeleid.

Verslagen van de Ouderraad

Verslag algemene ouderavond 23 februari 2016
Jaarverslag 2015-2016
Verslag algemene ouderavond 28 februari 2017
Werkplan ouderraad 2017-2018  
Verslag algemene ouderavond 13 februari 2018
Powerpoint gastpreker Hermien Miltenburg  13 februari 2018

Tijdens de jaarlijkse algemene ouderavond wordt een actueel onderwijs of opvoedkundig thema voor het voetlicht gebracht door een externe spreker.

Reglement ouderraad

Het Stellingwerf College kent een actieve Ouderraad. De afgelopen jaren is hard gewerkt aan een duidelijkere profilering van de Ouderraad. Daarbij hoort voor ons gevoel ook een Ouderraad reglement.

Met een reglement willen we bereiken dat de functie van de Ouderraad meer duidelijk en transparant wordt voor de ouders/verzorgers en ook voor diegenen die werkzaam zijn bij het Stellingwerf College. Daarnaast legt het reglement voor de leden van de Ouderraad helder vast wat de interne procedures zijn. Het reglement dat u hier aantreft is besproken en vervolgens vastgesteld tijdens de algemene ouderavond op 29 november 2010.

Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat het reglement een leefbaar document zal worden dat wanneer nodig aangepast zal worden aan de veranderende inzichten en omstandigheden.

Passage klachtenregeling uit de schoolgids

Het Stellingwerf College heeft een klachtenregeling met een volledige procedure aangaande klachten bij schoolzaken. Het spreekt voor zich om bij een klacht direct contact op te nemen met de school, met de mentor of de leiding van de afdeling. In overleg kan veelal een goede oplossing gevonden worden. Mocht dit niet het geval zijn dan wordt de klacht neergelegd bij de directeur-bestuurder.

Inzake klachten wordt in alle situaties er naar gestreefd om tot een goede oplossing te komen. Mocht de klachtenafhandeling niet tot tevredenheid van één van de partijen zijn, dan kan een beroep worden gedaan op de Landelijke Klachten Commissie (LKC).

De LKC onderzoekt de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. De LKC brengt advies uit aan de bestuurder en kan daaraan aanbevelingen verbinden.

Veel gestelde vragen en antwoorden

Ik heb belangstelling om een keer een klankbordgroep bijeenkomst mee te maken. Hoe regel ik dit?
Meld dit via een e-mail aan ons of neem telefonisch contact op met de voorzitter van de ouderraad.

Hoe kan ik lid worden van de ouderraad?
Ook hier geldt dat u dit kunt melden via e-mail of door telefonisch contact op te nemen met de voorzitter van de ouderraad.

Mijn kind heeft problemen op school. Wat kan de ouderraad voor mij betekenen?
Problemen van uw kind op of rond de school dient u te bespreken met de mentor. In het geval dat u daar voor uw gevoel geen of onvoldoende gehoor krijgt, raden we u aan contact op te nemen met de desbetreffende afdelingsleider. Indien u vervolgens constateert dat de communicatie over en weer tussen docent en leerling(en) problematisch blijft, kunt u contact opnemen met de directeur-bestuurder of maakt u gebruik van de klachtenregeling

De school kent inzake bezwaar bij toelating tot de school of/verwijdering van school en inzake onregelmatigheden bij het examen een commissie van beroep waarin naast de Raad van Toezicht ook de ouderraad vertegenwoordigd is.

Leden van de ouderraad

E. van Hunen P. Haisma
E. Nijssen J. Dolman
K. de Boer J. Kingma
- mw. A. Ekhart T. de Jonge