Onze school

ONZe school

Het Stellingwerf College wil een kwaliteitsrijke school zijn met goed onderwijs, goede onderwijsresultaten en een goed rendement. Een school die ruime mogelijkheden en kansen biedt aan leerlingen van alle niveaus. In het onderwijsleerproces wordt rekening gehouden met de verschillen tussen leerlingen in talent, leerstijl en ambitie.

In de visie van het Stellingwerf College is beslissend voor goed onderwijs: een gemotiveerd team van docenten, begeleiders en andere medewerkers, dat samen voortdurend streeft naar verdere kwaliteitsverbetering en, niet te vergeten, vast probeert te houden aan wat goed is.

Goed onderwijs wordt weliswaar gemaakt door gemotiveerde docenten en begeleiders, maar de betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind en de zorg voor een goed thuisklimaat is tenminste van even groot belang. In de opvoeding vullen we elkaar aan.

 

Het Stellingwerf College wil een school zijn die ruime mogelijkheden en kansen biedt aan leerlingen van alle niveaus.

 

Kleinschaligheid en overzichtelijkheid is het uitgangspunt.

Vier afdelingen

Vanuit deze basisgedachte is gekozen voor een indeling van kleinschalige en overzichtelijke afdelingen. Er is niet gekozen voor één groot gebouw, maar voor verschillende deelgebouwen die onderling door bruggen verbonden zijn. Iedere afdeling heeft een eigen gebouwdeel met een overzichtelijk aantal leerlingen. Daardoor wordt een vertrouwde en veilige leeromgeving voor leerlingen en personeel bevorderd.

Er is één afdelingsleider en aanspreekpunt per afdeling, de verantwoordelijkheden voor het brugklasjaar worden over de afdelingsleiders verdeeld. Het kernproces in iedere afdeling is het leveren van een succesvolle bijdrage aan het leerproces en de begeleiding van leerlingen.

Dagelijkse leiding

De dagelijkse leiding ligt bij de volgende afdelingsleiders en coördinatoren:

Brugklas             dhr. B. Krause
VMBO                 mw. M. van Loon
HAVO                  mw. R. Kootstra
VWO                    dhr. drs. T.H. Hofland

Onderwijskundige structuur

De onderwijskundige structuur van de school is opgebouwd in vier afdelingen met een doorlopende leerlijn voor vmbo (basis en kader), mavo, havo en atheneum, inclusief verrijkt vwo.

Brugklas

Doel van de brugklas is om na te gaan welke leerroute bij de leerling past en de leerling de beste mogelijkheden biedt. Voor de klassen verrijkt vwo en de basisberoepsgerichte leerweg wordt de keuze al direct bij de start gemaakt via een zorgvuldige screening. Leerlingen over wie twijfel bestaat over hun mogelijkheden nemen plaats in één van de mengklassen voor: mavo/kader, havo/mavo of havo/atheneum. Leerlingen met een uitgesproken vwo-advies kunnen geplaatst worden in atheneum 1. Er zijn in de brugklas vijf stromen:

V1                   vwo met een verrijkt programma
A1                   atheneum      
A/H                atheneum/havo
H/M                havo/mavo
M/K                mavo/kader
B1                   basisberoepsgerichte leerweg met extra ondersteuning

Plaatsing

Plaatsing in één van de stromen wordt bepaald door het advies van de basisschool op basis van de meerjarige testresultaten in het leerlingvolgsysteem van groep 6 t/m medio groep 8, conform de Plaatsingswijzer. De centrale eindtoets wordt gezien als second opinion, het resultaat kan leiden tot een herziening van het advies. 

 

Het doel van de brugklas is om na te gaan welke leerroute bij de leerling past.

VMBO: Basis en Kader

Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) kenmerkt zich door de leerwegen. Op het Stellingwerf College wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de leerwegen: basis - en kaderberoepsgerichte leerweg aangeduid als basis en kader en mavo (theoretische leerweg). 

Extra mogelijkheden

Voor de leerlingen van basis wordt in de eerste twee leerjaren onderwijs geboden met extra ondersteuning in kleine klassen. Door het samenvoegen van ontwikkelingsvakken en kunstvakken is er extra ruimte voor het beroepsgerichte programma gecreëerd .

In de basisberoepsgerichte leerweg is in het vierde jaar een leerwerktraject (LWT) mogelijk.
LWT is een combinatie van leren op school (3 dagen per week) en leren/werken in een leerwerkbedrijf (2 dagen per week).

De school stimuleert basis- en kaderleerlingen om (extra) vakken op een hoger niveau af te sluiten. Hierdoor worden de doorstroommogelijkheden vergroot. Deze mogelijkheid is bijzonder geschikt voor leerlingen met twijfels tussen een basis- en kaderniveau en mavo- en kaderniveau, voor de laatste groep geldt met een sterke belangstelling voor techniek.

Beroepsgerichte programma’s

In de sector Techniek worden de leerlingen opgeleid volgens de nieuwe beroepsgerichte examenprogramma´s van de profielen: Bouwen, Wonen en Interieur(BWI), Produceren, Installeren en Energie (PIE) en Media, Vormgeving en ICT (MVI). Daarnaast kunnen leerlingen kiezen voor de sector Zorg & Welzijn.
Het vernieuwde vmbo, met een structuur van profielen en profielgebonden– en keuzevakken, biedt niet alleen extra mogelijkheden maar ook gelegenheid voor verdieping. Het aanbod sluit beter aan op de actuele beroepswerkelijkheid en de vervolgopleidingen in het middelbaar beroeps onderwijs (MBO). Het programma bestaat uit een kernprogramma met verschillende profiel- en keuzedelen. De keuzedelen worden afgesloten via een schoolexamen (SE), de profieldelen van het kernprogramma volgens het centraal examen (CE).

Voor de excellente leerlingen van PIE bestaat de mogelijkheid om examen af te leggen in het NIL lasexamen. Het NIL lasdiploma is een Europees gecertificeerd lasdiploma.
Daarnaast kunnen onze PIE en BWI leerlingen het VCA light veiligheidscertificaat op school behalen.

Voorbereiding sectorkeuze, stages en doorstroming

De sectorkeuze wordt in het tweede leerjaar voorbereid door middel van een praktische sector oriëntatie (PSO). Via een PSO-carrousel komen leerlingen in aanraking met de verschillende beroepsgerichte programmaonderdelen om vervolgens een goede sectorkeuze te kunnen maken. Er wordt ook een keuzetest afgenomen. 
In het derde leerjaar gaan de leerlingen voor drie weken op stage, gevolgd door een tweeweekse stageperiode in het vierde leerjaar. Voor basis is doorstroming naar niveau 2 in het MBO mogelijk, kader biedt doorstroommogelijkheden naar niveau 3 of 4.

De school stimuleert basis- en kaderleerlingen om vakken op een hoger niveau af te sluiten.

MAVO

Het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (mavo) is op het Stellingwerf College niet bij het vmbo geplaatst vanwege het sterk theoretische karakter van de opleiding. In mavo 2 is het mogelijk het programma zonder Frans te volgen. De eerste keuze voor het vakkenpakket vindt aan het eind van het tweede leerjaar plaats, gevolgd door een definitieve keuze aan het eind van klas 3.

In mavo wordt in minimaal zes vakken examen afgelegd, waarvan Nederlands en Engels verplicht zijn, aangevuld met twee vakken uit de gekozen sector (techniek, zorg en welzijn, economie of landbouw). Het pakket wordt verder aangevuld met twee of drie algemene vakken uit het vrije deel. Leerlingen moeten een profielwerkstuk maken.

Extra keuzemogelijkheid

De keuzemogelijkheid in mavo is uitgebreid met de volgende extra eindexamenvakken:  praktijkgericht programma informatietechniek, maatschappijkunde, lichamelijke opvoeding 2. Vijfennegentig procent van de leerlingen kiest voor een extra examenvak.

Mavo geeft de mogelijkheid om door te stromen naar het havo of het middelbaar beroeps onderwijs. Doorstroming van mavo naar havo is geschikt voor leerlingen die wat meer aankunnen. Voor een succesvol vervolg in havo wordt een doorstroomcode gehanteerd.

Mavo geeft de mogelijkheid om door te stromen naar het havo.

HAVO

Met de inrichting van havo-klassen in het tweede leerjaar kunnen leerlingen beter op maat bediend worden; havo vereist namelijk een andere aanpak dan atheneum.  Havoleerlingen maken aan het einde van het derde leerjaar hun keuze uit één van de vier profielen. De school biedt een zo ruim mogelijk aanbod met een zo groot mogelijke keuzevrijheid. Informatie over de bovenbouw wordt hieronder weergegeven.

Naast de bekende vakken (talen, exacte vakken, geschiedenis, aardrijkskunde, economische vakken, enz.) kunnen leerlingen de volgende vakken kiezen: Tekenen als kunstvak, informatica, maatschappijwetenschappen, Natuur, Leven en Technologie, Spaans, bedrijfseconomie, filosofie en Onderzoeken & Ontwerpen (technasium)

Het havodiploma biedt toegang tot het Hoger Beroeps Onderwijs. Het gekozen profiel is medebepalend voor de toelating van de opleiding. Doorstroming van havo 5 naar atheneum 5 verbetert de mogelijkheden voor leerlingen met toelating tot de universiteit. Ook hier is een doorstroomcode van toepassing, aangezien de mogelijkheid wel kansrijk moet zijn.

De school biedt een zo ruim mogelijk aanbod met een zo groot mogelijke keuzevrijheid.

Atheneum

In het tweede leerjaar wordt een bewuste keuze gemaakt voor atheneum 2 met onderwijs op het juiste vwo-niveau. Het talenaanbod in het tweede leerjaar wordt uitgebreid met Duits. Verbetering in de aansluiting van onder- en bovenbouw wordt gerealiseerd door het derde leerjaar van bij de bovenbouw te plaatsen, waar leerlingen qua leerstijl, leeftijd en onderwijs beter passen.

De school heeft een atheneumafdeling met een aantrekkelijk, ruim aanbod dat qua resultaten zich prima kan meten met scholen in de regio en ook landelijk gezien ruim boven het gemiddelde ligt. Naast de bekende vakken kunnen de leerlingen ook kiezen uit: Tekenen als kunstvak, informatica, maatschappijwetenschappen, Natuur, Leven en Technologie, Spaans, bedrijfseconomie, filosofie en Onderzoeken & Ontwerpen (technasium). Atheneumleerlingen maken hun definitieve profielkeuze aan het einde van het derde leerjaar. Voor VWO verrijkt verwijzen we naar een andere pagina op deze website.

Het vwo-diploma geeft de leerling de mogelijkheid door te stromen naar het hoger en wetenschappelijk onderwijs. Veel hogere beroepsopleidingen laten leerlingen met een vwo-diploma toe zonder verdere profieleisen.