05
juni
2012

De maatschappelijke stage

Alle leerlingen in het voortgezet onderwijs zijn verplicht om tijd te besteden aan vrijwilligerswerk. Dit wordt ook wel maatschappelijke stage genoemd. Doel van deze verplichting is om leerlingen te laten ontdekken dat zonder vrijwilligerswerk allerlei maatschappelijke activiteiten in de zorg, de sport, de kunst, de cultuur, de zorg voor de leefomgeving en het onderwijs niet plaats zouden vinden.
Bovendien is ook niet onbelangrijk dat leerlingen zich gaan interesseren voor vrijwilligerswerk, om (later) zelf in hun vrije tijd een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de maatschappij waarin ze leven. Door je in te zetten voor een maatschappelijke instelling of voor een hulpbehoevend persoon, doe je met een duur woord aan zelfontplooiing: je ontwikkelt jezelf tot een persoon die ziet wat nodig is en daar ook wat aan wil doen.

Verschil tussen brugklassers en leerlingen uit een hoger leerjaar
Met ingang van het cursusjaar 2011-2012 is de maatschappelijke stage voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs verplicht. Alle brugklassers van dit jaar moeten gedurende hun schoolloopbaan in totaal 30 uur vrijwilligerswerk doen bij een maatschappelijke organisatie. Zij krijgen in januari een door onze eigen leerlingen gemaakte maatschappelijke stagekrant (de MaS-krant), waarin staat wat van de leerlingen verwacht wordt en wanneer, welke mogelijkheden er zijn en hoe de school hierbij ondersteunt.

De brugklassers kunnen gedurende hun schoolloopbaan alle activiteiten die als vrijwilligerswerk worden aangemerkt laten registreren totdat de 30 uur zijn vol gemaakt. Vrijwilligerswerk kan bestaan uit een losse klus (bijvoorbeeld een dag helpen tijdens Koninginnedag, een bank op de Brink verven voor Dorpsbelang of een dag helpen schoonmaken bij je oude basisschool) of uit een vaste afspraak per week gedurende een langere periode (bijvoorbeeld elke dinsdagmiddag helpen bij Stellinghaven of iedere woensdagavond de trainer van een pupillenelftal assisteren). Sommige klussen zijn wel gebonden aan bepaalde voorwaarden; zo mag een brugklasser bijvoorbeeld, niet alleen met een collectebus op pad.

De verplichting van 30 uur geldt niet voor leerlingen die nu in de tweede klas of hoger zitten. Voor deze leerlingen moet de maatschappelijke stage voldoen aan de eisen die de school er aan stelt.
Op het Stellingwerf College worden leerlingen in vmbo 3, mavo 3, havo 4 en vwo 4 verplicht een maatschappelijke stage te doen die exclusief voorbereiding en afsluiting 18 uur duurt. De voorbereiding bestaat uit de activiteiten die leiden tot het vinden van een stageplaats en het leggen van contacten met de begeleider van het stageadres. Met ‘afsluiting’ wordt bedoeld het overleggen van het logboek aan de docent maatschappijleer met daarin ook een korte evaluatie van de eigen werkzaamheden.

In november 2011 zijn de leerlingen uit mavo 3 en vwo 4 begonnen met hun maatschappelijke stage. In januari 2012 volgen de leerlingen uit vmbo 3 en havo 4. Zo kunnen dezelfde stageplaatsen meerdere keren achter elkaar worden ingezet. De instellingen die de stageplaatsen aanbieden krijgen zo meer continuïteit in het werk van de vrijwilligers.

Hoe vind je een stageplaats?
De stichting Scala zoekt de stageplaatsen voor onze school en soms vinden de leerlingen ook hun eigen stageplaats. De meeste stages duren zes middagen, maar sommige stages vinden ook in het weekend plaats.

De stageplaatsen, die we ‘vacatures’ noemen, worden op de website Kei in de maatschappij gezet. Vervolgens kunnen leerlingen via deze website solliciteren op een vacature. Als een leerling solliciteert, dan gaat er automatisch een e-mailbericht naar de docent maatschappijleer. Als de docent de sollicitatie (via de website) goedkeurt, kan de leerling contact opnemen met de contactpersoon van de vacature en worden verdere afspraken gemaakt.
De docent maatschappijleer houdt via de website in de gaten of alle leerlingen op tijd hun sollicitatie hebben geplaatst en of er voortgang zit in de maatschappelijke stage. Vacatures die leerlingen zelf hebben gevonden, moeten ook op de website geplaatst worden, maar worden altijd toegekend aan de leerling die ze heeft aangebracht.

Contract en beoordelingsformulier
Een maatschappelijke stage is niet vrijblijvend. Als de ‘stagebieder’ een afspraak heeft gemaakt met een leerling, dan wordt een officieel contract opgemaakt waarin de rechten en plichten van de stagebieder, de leerling en de school staan beschreven. Dit contract wordt in drievoud aan de leerling mee gegeven. Het eerste exemplaar is voor de stagebieder, de tweede voor de leerling en de derde voor de school. De drie partijen ondertekenen dit contract.

Aan het eind van de stage vult de begeleider van de leerling een beoordelingsformulier in, waarin tot uitdrukking komt of de leerling de stage naar tevredenheid heeft volbracht. De docent maatschappijleer gebruikt het beoordelingsformulier en het logboek van de leerling voor een beoordeling in de vorm van een cijfer, dat meetelt voor het vak maatschappijleer.

De school als werkgever
Ook de school is een maatschappelijke instelling. Zo kunnen leerlingen die zich inzetten voor de kerstactie, de Grote Muziekavond, de musical, Scapino of het geven van of assisteren bij een cursus Leren is Eindeloos, ook ‘uren schrijven’ voor de maatschappelijke stage.

http://www.keiindemaatschappij.nl

Dit bericht delen? Vooral doen!
Interview NOS
In het kader van de aangescherpte exameneisen bezocht een verslaggever van het NOS radio journaal onze school om te onderzoeken wat het Stellingwerf College doet om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op het komende examen....