Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad

De school heeft een medezeggenschapsraad (MR), waarin ouders, leerlingen en personeel vertegenwoordigd zijn. De MR denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school.

De MR overlegt regelmatig met de directeur-bestuurder en tweejaarlijks met de Raad van Toezicht. Voor belangrijke beslissingen in de school wordt de MR om advies of instemming gevraagd. Bovendien heeft de MR een taak in het bevorderen van openheid en onderling overleg in de school en het bevorderen van gelijke behandeling.
De MR wordt rechtstreeks door en uit de verschillende geledingen (personeel, leerlingen en ouders) van de school gekozen volgens de bepalingen van een reglement. Een MR-lid heeft zitting voor een periode van twee jaar en kan zich daarna direct weer verkiesbaar stellen. De MR komt gemiddeld één keer per maand in vergadering bijeen.

De MR bestaat uit 12 leden:

  • 3 leden namens de leerlingen: Julian ten Hoor, Jelte Menger en Veerle Stapper
  • 3 leden namens de ouders: Jacco Dolman, Leonard Monderman en Marian Rosema
  • 6 leden namens het personeel: Jona de Berg, Ivonne de Graaf, Eling Homminga (voorzitter),  Martine Lemstra (secretaris),  Henk Struijs en Patrick Posthuma.
     

LEERLINGENRAAD

De school heeft een leerlingenraad, waarin leerlingen uit verschillende afdelingen en leerjaren vertegenwoordigd zijn. De raad behartigt de belangen van de leerlingen, brengt ideeën naar voren en wordt om advies gevraagd aangaande onderwijs- en leerlingenzaken. Via de leerlingensite op de website worden leerlingen geïnformeerd over de werkzaamheden van de leerlingenraad.
Gemiddeld één keer in de zes weken komt de raad in vergadering bijeen en overlegt indien gewenst met de schoolleiding. Leden van de leerlingenraad zijn ook vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad.

MedezeggenschapEen medezeggenschapsraad is een bij wet ingesteld zelfstandig orgaan voor inspraak bij een instelling of organisatie