Leerling ondersteuning

Leerling ondersteuning

Passend onderwijs

Met de invoering van Passend Onderwijs hebben alle scholen zorgplicht. Dit betekent dat scholen een passende onderwijsplek moeten zoeken voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften, op de eigen school of op een andere school. Gelukkig doorlopen de meeste leerlingen hun schoolperiode zonder al te veel problemen. Maar voor leerlingen die bijvoorbeeld moeite krijgen met spelling of faalangstig zijn of problemen ondervinden op het persoonlijk vlak of in de omgang met andere leerlingen zijn er mogelijkheden voor ondersteuning.

Als de leerling een extra ondersteuningsbehoefte heeft, zal de school samen met de ouders in kaart brengen wat de ondersteuningsbehoefte precies is en of het mogelijk is binnen onze school deze extra ondersteuning te bieden. Wanneer blijkt dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft die alleen kan worden geboden op een school voor speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) dan kan de school de leerling aanmelden bij de Toewijzingscommissie. Deze onafhankelijke commissie binnen het samenwerkingsverband bepaalt op grond van de aangeleverde informatie of de leerling toelaatbaar is tot het voortgezet speciaal onderwijs.

Schoolondersteuningsprofiel

Het Stellingwerf College heeft een ondersteuningsprofiel opgesteld waarin de ondersteuningsmogelijkheden staan beschreven. Dit is een wettelijke verplichting bij de invoering van Passend Onderwijs. Het school ondersteuning profiel biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en wat de school verder aan basis- en extra ondersteuning biedt.
De ondersteuningsmogelijkheden omvatten de basisondersteuning waar alle leerlingen op kunnen rekenen en de extra ondersteuning waarvoor extra deskundigheid wordt ingeschakeld. Voor specifieke vragen over het ondersteuningsaanbod kan contact worden opgenomen met de ondersteuningscoördinator.

De school ondersteuning profielen van alle scholen van het samenwerkingsverband – dat zijn alle scholen voor voortgezet onderwijs in Zuidoost Friesland- tezamen vormen een dekkend aanbod van ondersteuningsvoorzieningen in de regio. Op die manier is er voor alle leerlingen een plek om het onderwijs en de ondersteuning te krijgen die zij nodig hebben.

 

Voor de uitgebreide informatie over de basisondersteuning en extra ondersteuning wordt verwezen naar de schoolgids

Sociaal-emotionele en externe begeleiding

Bij problemen van welke aard dan ook, is elke leerling vrij om zelf een keuze te maken tot wie zich te richten. Dat kan de mentor, een docent, de decaan of de afdelingsleider zijn, maar ook een interne- of externe contactpersoon.

Interne vertrouwenspersoon

Er bestaat ook de mogelijkheid om bij specifieke problemen in de privésfeer of vragen rond acceptatie van seksuele geaardheid contact op te nemen met één van de interne vertrouwenspersonen in school. De interne vertrouwenspersonen zijn:

  • dhr. J. Kieft (onderbouw)
  • dhr. R. Abbring (bovenbouw)
  • vacant (vmbo)

 

Externe vertrouwenspersoon

De school heeft een klachtenregeling machtsmisbruik. Hieronder vallen klachten over discriminatie, racisme, agressie, geweld, (seksuele) intimidatie en (cyber) pesten. Het gaat om situaties tussen leerlingen onderling en tussen leerling en docent of een andere medewerker van de school. In de klachtenregeling zijn bepalingen opgenomen over de intern en extern vertrouwenspersonen en de klachtencommissie.

Onze school is voor de extern vertrouwenspersoon aangesloten bij de GGD Fryslân voor het afhandelen van de klacht volgens een vaste, zorgvuldige procedure. GGD Fryslân  heeft een folder ontwikkeld ´Vertrouwenspersoon voor jongeren, deze vindt u hier. De folder voor de ouders vindt u door hier te klikken.
De externe vertrouwenspersoon voor onze school is Anneke Westerhuis-Veenstra,  telefonisch bereikbaar via 06–31649279 of via de mail a.veenstra@ggdfryslan.nl

Antipestcoördinator

De school heeft een antipestprotocol en een antipestcoördinator. Een antipestcoördinator is een contactpersoon binnen de organisatie die kundig is op het gebied van pesten. De antipestcoördinator is het aanspeekpunt voor leerlingen, ouders en medewerkers bij pesterijen op school. Het aanspreekpunt vangt de gepeste leerling (en de ouders) op. Samen brengen ze de
situatie in kaart en bekijken ze welke acties mogelijk zijn om de pestsituatie op te lossen.

De antipestcoördinator op het Stellingwerf College is dhr. B. Krause. Hij is telefonisch te bereiken op 0516-568500 en via email ben.krause@stellingwerfcollege.nl.

GGD/Sociaal verpleegkundige

De GGD Fryslân komt verschillende momenten op school. Mevrouw S. Veldhuizen is de jeugd-verpleegkundige voor onze school. Zij verzorgt één keer per maand een jongerenspreekuur. Leerlingen kunnen vragen stellen over hun psychische of fysieke gezondheid. Ze geeft advies en zoekt samen met de leerling naar een oplossing. Nadere gegevens over het spreekuur worden aan het begin van het schooljaar bekend gemaakt. Als de vraag niet kan wachten tot het spreekuur, dan is het mogelijk om telefonisch contact op te nemen. Mevrouw Veldhuizen is telefonisch bereikbaar via de e-mail: selma.veldhuizen@ggdfryslan.nl

Schoolarts

De schoolarts, mevrouw Benedictus is regelmatig op school aanwezig. Zij ontvangt op haar spreekuur leerlingen die frequent ziek zijn en daardoor niet in staat zijn het reguliere lesprogramma te volgen.

Bij problemen van welke aard dan ook, is elke leerling vrij om zelf een keuze te maken tot wie zich te richten

Velig thuis

Veilig Thuis is er voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning.  Slachtoffers, plegers, omstanders en professionals kunnen contact opnemen met Veilig Thuis als zij een vermoeden hebben van kindermishandeling of huiselijk geweld. Wat gebeurt er als je Veilig Thuis belt?

  • Je belt gratis 0800-2000 en krijgt een medewerker van Veilig Thuis aan de lijn:
  • De medewerker luistert naar je verhaal, stelt vragen en beantwoordt jouw vragen;
  • De medewerker kijkt samen met jou of er iets is wat jij zelf kunt doen;
  • Komen jullie tot de conclusie dat de situatie te lastig is? Dan kan de medewerker je helpen om een melding te maken van je vermoedens. Dit kan anoniem;
  • Op basis van de melding doet Veilig Thuis zelf onderzoek naar de situatie of roept ze de hulp in van een lokale hulpverlener, zodat het gezin geholpen kan worden;
  • Als je melding maakt, vertelt Veilig Thuis wat er met de melding gaat gebeuren.

 

Politiespreekuur      

Regelmatig is een politieagent op school aanwezig voor vragen van leerlingen en medewerkers.
Met de politie Ooststellingwerf kan een afspraak worden gemaakt via een van de afdelingsleiders.

Leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar, mevrouw de Vries, houdt wekelijks spreekuur op school en nodigt leerlingen met ongeoorloofd verzuim uit voor een gesprek met als doel vroegtijdig schoolverlaten
te voorkomen.

Gebiedsteams

Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor ondersteuning van de zorg. Centraal in de ondersteuning staat het gebiedsteam. Deze gebiedsteams ondersteunen de inwoners van de gemeente met vragen en problemen op het gebied van zorg en welzijn, jeugd en gezin, en wonen, werk en inkomen. Op de website van de gemeente is meer informatie terug te vinden. De schoolmaatschappelijk werker is de verbindende factor tussen de school en het gebiedsteam.

Maatschappelijk werk

Onze vaste maatschappelijk werker houdt spreekuur op school voor leerlingen en medewerkers. Leerlingen kunnen zich via de mentor of zelfstandig aanmelden voor een gesprek. Wanneer ouders en/of leerlingen dit niet via de mentor willen laten lopen, kan er contact opgenomen worden met het gebiedsteam en naar de maatschappelijk werker van het Stellingwerf College gevraagd worden. Telefoonnummer gebiedsteam: 0516 820100