Extra informatie voor ouders

Procedure bevordering 2019 - 2020  ( 04 - 06 - 2020)

De procedure voor de bevordering 2019-2020 is geplaatst bij de brochures.

Informatie voor examenkandidaten en ouders  27-05-2020

Klik hier om de brief voor de examenkandidaten te lezen

Informatie alle leerlingen en ouders 26-05-2020

Oosterwolde, 26 mei 2020

Geachte ouders/verzorgers,

Volgende week dinsdag is de school weer open voor lessen.  Vorige week hebt u een mail ontvangen met informatie over de manier van werken. Het rooster voor de eerste drie leerjaren is inmiddels bekend. Het overzicht voor de bovenbouw volgt, dit moet nog worden gemaakt.

Voor de leerlingen verandert er veel. Behalve bij de leerlingen van basis 2 en basis 3, die iedere dag naar school komen, moeten de groepen van de onderbouw in tweeën worden gedeeld. De mentoren zullen deze taak op zich nemen. Uw kind hoort dus deze week van hen of ze in groep 1 of 2 zitten. In het wisselschema kunt u zien op welke dagen uw kind op school wordt verwacht. Een aantal tweede klassen heeft iedere vrijdag een thuiswerkdag, voor hen is het tweede schema.

Leerlingen die op school komen, gaan meteen naar de lokalen, ze mogen geen gebruik maken van hun kluis, dus jassen en tassen gaan mee naar binnen.

Leerlingen volgen de hygiëne maatregelen op. Dit betreft het ontsmetten van de handen en het schoonmaken van de tafels die in de anderhalve meter opstelling staan.

Als leerlingen na een bepaalde les naar een praktijkles (tekenen, LO, MVI) moeten, laten ze de spullen die ze niet hoeven te gebruiken achter in het lokaal. Het lokaal wordt dan verder niet gebruikt en gaat op slot.

Tijdens de les blijven de deuren open. Op deze manier komt er frisse lucht binnen en blijven de deurklinken buiten gebruik.

In de pauze blijven leerlingen in het lokaal. Ze mogen dan eten en drinken.  Er is geen catering en de kantine is gesloten.

Voor de leerlingen zijn looproutes zodat we eenrichtingsverkeer in het gebouw hebben.

Als een docent het vermoeden heeft dat een leerling niet fit is, wordt deze naar de afdelingsleider gestuurd.  Indien nodig wordt contact met ouders opgenomen over vervolgstappen.

Hier is het wisselrooster opgenomen en de lestijdentabel.

Hier vindt u het protocol dat we zo goed mogelijk volgen. Op onze website en op Facebook plaatsen we een ingekort filmpje van de NOS.

Het is een geweldige organisatie, maar we verheugen ons erop vanaf volgende week weer meer leven in de school te hebben!

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen aan de afdelingsleider van uw kind.

Met vriendelijke groet mede namens de afdelingsleiders,

Sonja van der Wijk

Directeur-bestuurder

Klik hier voor de richtlijnen voor de klassen 1 t/m 3

klik hier voor de richtlijnen voor de klassen 4 en 5

klik hier voor de looproutes in het Stellingwerf College

Informatie voor alle ouders 21-05-2020

Geachte ouders, beste leerlingen,

Met ingang van 2 juni mogen we de leerlingen weer ontvangen. Uiteraard is dat heel fijn nieuws, het betekent immers dat het virus momenteel op zijn retour is. Hoewel het nog om een korte periode gaat, voldoen wij graag aan de oproep van de minister-president om leerlingen weer daadwerkelijk op school te ontvangen.

De oproep in het protocol is: alle leerlingen die gezond zijn, gaan weer naar school en volgen de kern van alle vakken. Een uitzondering hierop zijn de leerlingen uit de risicogroep en leerlingen met gezinsleden in de risicogroep. Hierover kunt u in overleg gaan met de afdelingsleider van uw kind.

Voor de komende periode hebben wij gekozen voor een combinatie van lessen op school en lessen online. Veel leerlingen zijn eraan toe weer naar school te gaan vanwege de fysieke lessen en uiteraard het sociale aspect. Daarbij is het goed dat we ervaring opdoen met het werken in de nieuwe situatie, aangezien we na de vakantie waarschijnlijk ook nog rekening moeten houden met de anderhalve meter afstand.

De wereld op school zal er anders uitzien dan we met elkaar gewend zijn. Zo zijn er hygiëne voorschriften waar iedereen zich aan moet houden, houden we afstand tot elkaar,  pauzeren leerlingen in het lokaal waar de docenten langskomen om les te geven en zo zijn er nog veel meer regels waar we ons met elkaar aan moeten houden vanwege de veiligheid. Zodra het definitieve protocol vanuit de regering klaar is, passen we dat aan op onze situatie en krijgt u hier bericht over.

Lessen op school vanaf 2 juni

De onderbouw leerlingen tot-en-met klas 3 komen zo veel mogelijk de ene dag naar school en werken de andere dag thuis. Dit zal vooral in de ochtenduren zijn. We geven les volgens het ingekorte rooster van 40 minuten, zodat de leerlingen na een les of vijf naar huis kunnen en  we de grote pauze laten vervallen.

In de meeste lokalen kunnen we 10, 11 of in een enkel geval 12 leerlingen kwijt. Als we in twee groepen gaan werken, komt dat voor de meeste klassen gunstig uit. Daar waar we klassen hebben met meer dan 24 leerlingen, gaan we in die gevallen ook nog een keer per les afwisselen. Dat houdt in dat er op een schoolochtend iedere les twee andere leerlingen van de grotere klassen onder begeleiding in het studielandschap werken.  Hierdoor gaan leerlingen per saldo meer naar school dan wanneer deze groepen in drieën worden opgedeeld.

Online lessen

Als we de leerlingen om de dag op school zien, zal er ook thuis wat moeten gebeuren.

Een aantal docenten werkt vanuit huis om dit te realiseren.

Voor de dagen dat leerlingen naar school gaan, komt een nieuw rooster in Magister. Leerlingen die thuiszitten, werken met het huidige rooster voor de online lessen. Dit wordt even wennen, maar in Magister kunnen we maar een rooster tegelijk kwijt.

In de middag kunnen we de bovenbouwleerlingen ontvangen voor laatste voorbereidende lessen en toetsen. Hiervoor komt een apart rooster. Voor deze leerlingen zijn in de ochtenduren de online lessen via het huidige rooster.

We gaan kijken of we de toetsen zo kunnen organiseren, dat we de toets week zo kort mogelijk kunnen maken.

Ondertussen wordt er met man en macht gewerkt om de school te voorzien van looproutes en te voldoen aan de hygiëne eisen.

Volgende week krijgt u nadere informatie. Voor nu een fijn weekeind.

Met vriendelijke groet namens het MT,

Sonja van der Wijk

Informatie alle ouders 15-04-2020

Beste leerlingen, geachte ouders/verzorgers,

Hier is een bericht opgenomen van de brugklascoördinator en de afdelingsleiders over de voortgang van het lesgeven op afstand. Er gaan veel dingen goed, maar het kan beter. Graag informeren we leerlingen en ouders/verzorgers over de afspraken die we voor de volgende periode hebben gemaakt met docenten. Het gaat om het gebruik van Itslearning als elektronische leeromgeving en om spelregels rond de online-lessen via Teams. Voor leerlingen is belangrijk om te weten hoe de spelregels eruitzien. Ongeacht de beslissing over de heropening van de VO-scholen zal onderwijs op afstand voorlopig een rol blijven spelen. We hopen samen met deze afspraken het onderwijs op afstand zo goed mogelijk te maken.

Namens de brugklascoördinator en de andere afdelingsleiders,

Met vriendelijke groet,

Taco Hofland

Afdelingsleider vwo Stellingwerf College

Infomatie periode 8 april t/m 22 april

Klik hier voor de gebundelde informatie over deze periode

Klik hier voor de slaag-zakregeling

Informatie week 31 maart t/m 3 april

Klink hier voor de gebundelde informatie over deze periode

Klik hier voor de folder met tips voor ouders bij het begeleiden vanhet afstandsleren

Klik hier voor het toetsenrooster Vmbo 4

Klik hier voor het toetsenrooster Mavo 4

Klik hier voor het toetsenrooster Havo 5

Klik hier voor het toetsenrooster Vwo 6

Informatie week 24 maart t/m 27 maart

Klik hier voor de gebundelde informatie over deze periode

Extra Informatie