Omgaan met privacy Functionaris gegevensbescherming

Omgaan met privacy

Het verzamelen en verwerken van gegevens van leerlingen en medewerkers vereist een goede en zorgvuldige bedrijfsvoering waarbij de privacy van personen bij de registratie en verwerking van persoonlijke gegevens maximaal wordt gegarandeerd. Het Stellingwerf College heeft voor leerlingen en personeel een privacyreglement dat aansluit bij de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de wetgeving rondom datalekken. De reglementen kunt u vinden bij de brochures, op de hoofdpagina van de website van de school.

Het privacyreglement regelt wie toegang heeft tot welke gegevens en voor welke doeleinden de registratie en gegevensverstrekking plaatsvindt. Daarbij staat het streven naar transparantie in de wijze waarop de gegevensverwerking plaatsvindt centraal. Transparantie waarborgt immers privacy. Naast de afspraken over de verwerking van persoonsgegevens beschikt de school ook over meerdere beveiligingen om misbruik van persoonsgegevens te voorkomen. Hierbij kunt u denken aan het gebruik van wachtwoorden, tokens, technische beveiligingen en afspraken over het plaatsen en gebruiken van gegevens in het leerlingvolgsysteem.

Vertrouwelijke informatie

Medewerkers van scholen hebben meestal toegang tot veel informatie, soms ook tot vertrouwelijke persoonsgegevens. Op iedere medewerker rust een plicht tot juiste verwerking van persoonsgegevens, bescherming en beveiliging van persoonsgegevens en ook de plicht tot geheimhouding van hetgeen hem of haar uit hoofde van de functie ter kennis komt.

De Functionaris voor de Gegevensbescherming kan als onafhankelijk adviseur worden geraadpleegd.

Functionaris Gegevensbescherming FG

De school heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld die als onafhankelijk adviseur kan worden geraadpleegd voor vraagstukken rondom vertrouwelijke informatie en privacy. De FG is via mail bereikbaar: fg@stellingwerfcollege.nl