Omgaan met privacy Functionaris gegevensbescherming

Omgaan met privacy

Het verzamelen en verwerken van gegevens van leerlingen en medewerkers vereist een goede en zorgvuldige bedrijfsvoering waarbij de privacy van personen bij de registratie en verwerking van persoonlijke gegevens maximaal wordt gegarandeerd. Het Stellingwerf College heeft voor leerlingen en personeel een privacyreglement dat aansluit bij de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de wetgeving rondom datalekken. De reglementen kunt u vinden bij de brochures, op de hoofdpagina van de website van de school.

Het privacyreglement regelt wie toegang heeft tot welke gegevens en voor welke doeleinden de registratie en gegevensverstrekking plaatsvindt. Daarbij staat het streven naar transparantie in de wijze waarop de gegevensverwerking plaatsvindt centraal. Transparantie waarborgt immers privacy. Naast de afspraken over de verwerking van persoonsgegevens beschikt de school ook over meerdere beveiligingen om misbruik van persoonsgegevens te voorkomen. Hierbij kunt u denken aan het gebruik van wachtwoorden, tokens, technische beveiligingen en afspraken over het plaatsen en gebruiken van gegevens in het leerlingvolgsysteem.

Functionaris Gegevensbescherming FG

De school heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming aangesteld die als onafhankelijk adviseur kan worden geraadpleegd voor vraagstukken rondom vertrouwelijke informatie en privacy. Dit betreft de heer Marco Boltjes uit Leeuwarden. Hij is op de volgende manieren voor u te bereiken:

De Functionaris voor de Gegevensbescherming kan als onafhankelijk adviseur worden geraadpleegd.

dhr. M. Boltjes

Algemene verordening gegevensbescherming

Privacy is een grondrecht. Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat de AVG vanaf die datum geldt in de hele Europese Unie (EU). Het uitgangspunt van deze privacywetgeving is dat er regels worden vastgesteld om de bescherming van de grondrechten en de fundamentele vrijheden van natuurlijke personen en hun recht op bescherming van persoonsgegevens te waarborgen.

Vertrouwelijke informatie

Medewerkers van scholen hebben meestal toegang tot veel informatie, soms ook tot vertrouwelijke persoonsgegevens. Op iedere medewerker rust een plicht tot juiste verwerking van persoonsgegevens, bescherming en beveiliging van persoonsgegevens en ook de plicht tot geheimhouding van hetgeen hem of haar uit hoofde van de functie ter kennis komt.